×

دردعوائیکه فقط خبره مشترک به تراضی تعیین وخبره های اختصاصی راطرفین دعوی تعیین نموده اند تخلف نیست

دردعوائیکه فقط خبره مشترک به تراضی تعیین وخبره های اختصاصی راطرفین دعوی تعیین نموده اند تخلف نیست

دردعوائیکه-فقط-خبره-مشترک-به-تراضی-تعیین-وخبره-های-اختصاصی-راطرفین-دعوی-تعیین-نموده-اند-تخلف-نیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
463-دردعوائیکه فقط خبره مشترک به تراضی تعیین وخبره های اختصاصی راطرفین دعوی تعیین نموده اندتخلف نیست زیرااگرچه تعیین خبره مشترک برخلاف ظاهرماده 208قانون اصول محاکمات حقوقی بنظرمی آیدوماده مزبوره ظاهراست دراینکه تمام خبره هابایدبه تراضی یابه ترتیب قرعه معین شوند ولی بادرنظرگرفتن مناط نظرقانونگذارتخطی ازجمودالفاظ وعبارات قانون رانبایدتخلف قرارداد.
حکم شماره 1403-2خرداد1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1403

تاریخ تصویب : 1313/03/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.