جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
464-برحسب مستفادازماده 208آزمایش اهل خبره بایدبه تراضی طرفین تعیین شوندودرصورت عدم تراضی محکمه به قرعه تعیین خواهدکردامااینکه بعضی آنهارامدعی یامدعی علیه بعنوان خبره اختصاصی خودتعیین نموده وبعضی دیگررامحکمه به قرعه انتخاب کندمجوزومستندقانونی نداردودادرسی که به این قسم عمل کندمتخلف است .
حکم شماره 581-11فروردین 1309وشماره 1646-8خرداد1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
581
تاریخ تصویب :
1324/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :