جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
465-درصورتی که یکی ازخبرگان استعفاءداده ودادگاه خبره دیگری به جای اوتعیین نمایدبایدانتخاب خبره جدیدبطرف اعلام گرددتاچنانچه بر اوایرادی داردبنمایدوترک این وظیفه تخلف است .
حکم شماره 1674-16تیر1314

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1674
تاریخ تصویب :
1314/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :