×

درصورتی که یکی از خبرگان استعفاء داده و دادگاه خبره دیگری به جای اوتعیین نمایدبایدانتخاب خبره جدیدبطرف اعلام گرددتاچنانچه بر اوایرادی دارد بنماید و ترک این وظیفه تخلف است

درصورتی که یکی از خبرگان استعفاء داده و دادگاه خبره دیگری به جای اوتعیین نمایدبایدانتخاب خبره جدیدبطرف اعلام گرددتاچنانچه بر اوایرادی دارد بنماید و ترک این وظیفه تخلف است

درصورتی-که-یکی-از-خبرگان-استعفاء-داده-و-دادگاه-خبره-دیگری-به-جای-اوتعیین-نمایدبایدانتخاب-خبره-جدیدبطرف-اعلام-گرددتاچنانچه-بر-اوایرادی-دارد-بنماید-و-ترک-این-وظیفه-تخلف-است-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
465-درصورتی که یکی ازخبرگان استعفاءداده ودادگاه خبره دیگری به جای اوتعیین نمایدبایدانتخاب خبره جدیدبطرف اعلام گرددتاچنانچه بر اوایرادی داردبنمایدوترک این وظیفه تخلف است .
حکم شماره 1674-16تیر1314

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1674

تاریخ تصویب : 1314/04/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.