جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
466-دررسیدگی غیابی درصورتی که دادگاه قضیه رابه کارشناس ارجاع و انتخاب آن رابه قرعه بطرفین اعلام ننمایدتخلف نیست زیراحاکم دادگاه لزوم اعلام انتخاب خبرگان رابطرفین که درقانون مقررگردیده مخصوص به صورت رسیدگی حضوری قرارداده وماده راناظربه این صورت دانسته ومطلب لااقل نظری است .
حکم شماره 2151-16تیر1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2151
تاریخ تصویب :
1316/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :