×

در رسیدگی غیابی در صورتی که دادگاه قضیه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آن رابه قرعه بطرفین اعلام ننمایدتخلف نیست

در رسیدگی غیابی در صورتی که دادگاه قضیه را به کارشناس ارجاع و انتخاب آن رابه قرعه بطرفین اعلام ننمایدتخلف نیست

در-رسیدگی-غیابی-در-صورتی-که-دادگاه-قضیه-را-به-کارشناس-ارجاع-و-انتخاب-آن-رابه-قرعه-بطرفین-اعلام-ننمایدتخلف-نیست-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
466-دررسیدگی غیابی درصورتی که دادگاه قضیه رابه کارشناس ارجاع و انتخاب آن رابه قرعه بطرفین اعلام ننمایدتخلف نیست زیراحاکم دادگاه لزوم اعلام انتخاب خبرگان رابطرفین که درقانون مقررگردیده مخصوص به صورت رسیدگی حضوری قرارداده وماده راناظربه این صورت دانسته ومطلب لااقل نظری است .
حکم شماره 2151-16تیر1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2151

تاریخ تصویب : 1316/04/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.