×

چنانچه خبرگانی به قرعه تعیین ویکی ازآنهاحاضرنشودودادگاه خبره دیگری بجای اوبدون قرعه تعیین کندتخلف است

چنانچه خبرگانی به قرعه تعیین ویکی ازآنهاحاضرنشودودادگاه خبره دیگری بجای اوبدون قرعه تعیین کندتخلف است

چنانچه-خبرگانی-به-قرعه-تعیین-ویکی-ازآنهاحاضرنشودودادگاه-خبره-دیگری-بجای-اوبدون-قرعه-تعیین-کندتخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
467-چنانچه خبرگانی به قرعه تعیین ویکی ازآنهاحاضرنشودودادگاه خبره دیگری بجای اوبدون قرعه تعیین کندتخلف است .
حکم شماره 2184-30مرداد1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2184

تاریخ تصویب : 1316/05/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.