جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 6/5/1367
شماره رای : 434/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/10/63 آقای (ع ) به وکالت از شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی دادخواستی به طرفیت آقای (ق ) به خواسته سه میلیون و هفتاد و شش هزار ریال تسلیم دادگاههای تهران نموده به خلاصه اینکه کامیون شماره 1695635 تهران با اتوبوس شماره 2671853 شرکت تصادف کرده با نظریه افسر کاردان خوانده مقصر بوده و برای تعمیر اتوبوس به موجب قرارداد به تعمیرگاه مجاز 104 ایران خودرو مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال پرداخت شده که طبق مواد321و325 قانون مدنی و مواد 2و1 قانون مسئولیت مدنی خوانده باید این خسارات را جبران نماید و چون از تاریخ 27/3/63لغایت 27/7/63 اتوبوس در تعمیرگاه متوقف مانده به ناچار مبلغ 000/026/1 از شرکت جاوید اتوبوس دیگر در این مدت اجاره شده این خسارت را نیز خوانده سبب شده باید بپردازد که به کلاسه 63542 شعبه 28 حقوقی یک ثبت شده خوانده در مدافعه اظهار داشته دراین گونه موارد باید کارشناس نظر بدهد و فاکتورها تهیه شده خود شرکت است تنها اظهارنظر افسر نمی تواند مثبت ادعاهای خواهان باشد کارشناس بالاستقراع تعیین شده و نظریه خود را تسلیم دادگاه کرده خوانده به نظریه ایراد کرده که فتوکپیهای پیوست و قیمت قطعات تعویض شده مورد محاسبه کارشناس آیا مربوط به اتوبوس بوده یا خیر و آیا واقعا" تعویض شده یا نه آیا شدت تصادف به حدی بوده که تعویض اینهمه قطعات را لازم داشته یاخیر0 به علاوه پس از گذشت دو سال و به کارافتادن اتوبوس اعلام شکایت شده امکان بازبینی اتوبوس را برای کارشناسی فراهم نکرده اند آیا قطعات به اتوبوس لازم بوده یا خیر و آیا نیاز به این قعطات در اثر تصادف بوده یا نه وکیل خواهان و کارشناس و خوانده را دادگاه برای اخذ توضحیح خواسته پس از ادای توضیح رئیس دادگاه باموافقت مشاوربشرح نظریه مورخه 13/3/66 به صورت قسمت اول دعوی و بر رد قسمت دوم آن اظهار نظر کرده در اثر اعتراض وکیل شرکت خواهان نسبت به رد دعوی به قسمت دوم آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به کلاسه 2121/2184 ثبت گردیده و بشرح پیوسته پرونده شعبه 21 دیوان عالی کشور نتیجه نظریه را تایید نموده که برای انشاء حکم پرونده به دادگاه اعاده شده ودادنامه شماره 22237/9/66 صادر گشته 0 پس از ابلاغ آقای (ت ) دادخواست تجدیدنظر تسلیم دفتر دیوان عالی کشور نموده بااعتراضاتی به دادنامه ایراد و فسخ آن را خواسته که هنگام رای اعتراضات با پاسخ قرائت خواهد شد0 پرونده کلاسه بالا ثبت وبه این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس ازقرائت گزارش آقای سیدغنی اردبیلی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه ودلایل دعوی آن قسمت از حکم شماره 23237/8/1316 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران که ناظر است بر محکومیت آقای (ق ) به پرداخت مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال خسارت وارده به اتوبوس شماره 1853 تهران 26 مخالفتی با قانون وموازین شرعی ندارد0 درخواست تجدیدنظرنامبرده نسبت به این قسمت حکم به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو رد می شود0 اماچون طبق فتاوی معتبر فقهی مطالبه خسارات دادرسی وجهه شرعی ندارد0 حکم مزبور نسبت به مبلغ 300/38 ریال هزینه دادرسی وکارشناسی فسخ می شود0 و تقاضای شرکت سهامی خاص مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی در مطالبه خسارات فوق رد می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
434
تاریخ تصویب :
1367/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :