جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 14/1/75
دادنامه شماره : 1615/1/75
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دادگاه عمومی شهرری

رای دادگاه
در خصوص دعوی بانو(خ ) اهل و ساکن شهرری به طرفیت همسرش (ص )به خواسته استرداد اصل جهیزیه طبق سیاهه پیوست دادگاه با توجه به دعوی مشارالیه که مستند آن لیست پیوست پرونده که به تسجیل و اقرار خوانده دعوی رسیده است و نیز اقرار خوانده در جلسه دادرسی و نیز صورت جلسه تامین اموال دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده 1118 قانون مدنی حکم به استرداد اصل جهیزیه طی لیست پیوست ودر صورت تلف به قیمت آن (یوم الاداء)یا مثل آن به استناد ماده 328 قانون مذکور توسط خوانده در حق خواهان بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به استناد ماده 712 آئین دادرسی مدنی محکوم می نماید رای صادره حضوری و قابل در دادگاه تجدیدنظراستان است دفتر ابلاغ شود0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ص ) به طرفیت خانم (ح ) نسبت به دادنامه شماره 1615/1/75 صادره در شعبه 10 دادگاه عمومی شهرری نظر باینکه جهیزیه مالی است که زوجه برای استفاده خود آن را به محل زندگی مشترک خود با زوج و می تواند نسبت به مالکیت خودهرگونه تصرفی نماید بناءعلیهذا بر دادنامه صادره اشکال وخدشه ای وارد نیست و دادنامه معترض عنه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده تایید می گرددبدیهی است ضمانت پرداخت مثل یا عین آنچه تلف شده ناظر به اموالی است که در ید زوج تلف گردیده و همچنین با در نظرگرفتن و احتساب قسمتی از جهیزیه که قبلا" توسط زوجه از منزل اشتراکی خارج گردیده است.

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
15
تاریخ تصویب :
1375/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :