جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 9/11/70
شماره دادنامه : 603/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 21/3/62شرکت سهامی خاص تاسیسات صنعتی وساختمانی 000 دادخواستی بطرفیت شرکت خانه سازی 000 و شرکت ایران 000 به شعبه 14 دادگاه عمومی تهران تقدیم و توضیح داده اند به موجب مدارک موجود خواندگان مقداری عایق را به عنوان غیرقابل اشتعال به این شرکت فروخته که پس از به کار رفتن آن در دیواره های سردخانه این شرکت واقع در شهرستان بال باعث آتش سوزی شده و خسارتی حدود مبلغ 046/795/28 ریال وارد آورده است. از لحاظ کیفری اتهام خواندگان مشمول عفو شده و اکنون تقاضای صدور حکم محکومیت آنان رابه تادیه خسارات با جلب نظر کارشناس دارد0 پرونده به کلاسه 62/144 ثبت شد0 آقای (ن ) وکیل دادگستری به وکالت از شرکت خانه سازی آریا پاسخ داده ، خواهان جنسی از شرکت ایران ازول خریداری نموده ومدعی شده جنس موردنظرش از شرکت ملی شده خانه سازی آریا تهیه گردیده که خود جای تردید است و ظاهرا" فروشنده جنس دیگری را به جای جنس اصلی به مشتری خود فروخته بنابراین دعوی بی مورد بوده و متوجه شرکت موکل نیست و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد0 آقای (ح ) وکیل دادگستری به وکالت از شرکت ایران ایزول اظهار داشته شرکت موکل نماینده انحصاری تهیه وخرید و فروش عایق های پلی استرین از شرکت تولید کننده خانه سازی آریا برای خریداران است و شرکت خواهان طبق نمونه مقداری از این عایق را به شرکت ایران ایزول سفارش داده و این شرکت جنس مورد نیاز را از شرکت تولید کننده (شرکت خانه سازی آریا) براساس فاکتور خریداری و به متقاضی فروخته است و از کارخانه تولید کننده به محل کارگاه خواهان حمل شده وشرکت موکل از کمیت و کیفیت جنس عایق و عیب و نقص آن آگاهی و اطلاع نداشته و نظارتی در تولید ننموده است واگرعبارت غیرقابل اشتغال روی جنس نوشته شده از ناحیه تولیدکننده بود نه شرکت موکل و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد دادگاه به منظور تشخیص نوع و جنس عایق هاو علت آتش سوزی وخسارات وارده به ساختمان و تاسیسات سردخانه قرار ارجاع امر به کارشناس ارجاع نموده و پس از اظهار نظر آنان در تاریخ 25/1/70 نظر مشاور را کسب وبه صدورحکم محکومیت شرکت ایران ایزول به تادیه مبلغ 000/187/27 ریال در حق خواهان اظهارنظر می نماید و نسبت به مازاد به بطلان دعوی اظهار عقیده می گردد و در مورد خوانده دوم (شرکت خانه سازی آریا) دعوی رامتوجه ندانسته و قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر نموده نظر دادگاه در تاریخ 10/5/70 به وکیل شرکت ایران ایزول ابلاغ وموجب لایحه مورخه 19/5/70 مورد اعتراض وی قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور و قرائت شور و قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0

رای
نظر به اینکه نظریه استنباطی دادگاه در تاریخ 10/5/70 به وکیل شرکت معترض ابلاغ و لایحه اعتراض در خارج ازموعد مقررقانونی تهیه و تقدیم و به شماره 191554/5/70 ثبت دفتر گردیده دادگاه وظیفه داشته راسا" مبادرت به صدور حکم نماید و دراین قبیل مواد نیازی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست فلذا مقررمی شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
603
تاریخ تصویب :
1370/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :