جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/4/70
شماره دادنامه : 175/24
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
با توجه به خلاصه پرونده منعکس در دادنامه شماره 2189/3/68 این شعبه و تایید قسمتی از اظهارنظر دادگاه ( در مورد هزینه داردسی و میزان حق الوکاله و دستمزد کارشناسی ) و ایراد نسبت به اظهارنظر مذکور در خصوص پرداخت مبلغی به عنوان هزینه تمدیدضمانت نامه به لحاظ مبهم و محمل بودن عبارات مندرج در مستندات دعوی و اعاده پرونده و جهت اقدام مقتضی دادگاه مرجع رسیدگی پس از بررسی پرونده در تاریخ 4/9/68 عبارات مندرج در مستندات دعوی و اعاده پرونده جهت اقدام مقتضی دادگاه مرجع رسیدگی پس از بررسی پرونده در تاریخ 4/9/68 مقرر می دارد طی شرحی از بانک تجارت شعبه ولیعصر با توجه به سوابق هزینه های قضائی مربوط به سیزده فقره سفته و یک برگ چک ضمانتنامه به نفع شرکت توانیز در رابطه با تمدید ضمانت نامه شماره 3012742 صادره از آن بانک ازتاریخ 5/9/57 لغایت تاریخ آزاد شدن وجه ضمانت نامه مزبور به تفصیل و شخصا" استعلام شود پاسخ طی نامه وارده به شماره 52284/10/68 از بانک مذکور واصل می گردد و دادگاه در تاریخ 10/10/68 دروقت فوق العاده پس از بررسی پرونده و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید (پس ازبیان ملخص به اصدار اظهارات طرفین ) نظریه مورخ 21/4/66دادگاه به اصحاب دعوی ابلاغ و پرونده به علت اعتراض خوانده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 24 دیوان عالی کشوربه موجب رای شماره 189/224/3/68 چنین استدلال نموده : اظهارنظر دادگاه در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله ( بدوی فرجامی و اجرائی ) و دستمزد کارشناس راباعنایت به مستندات مذکور و در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه شرکت خوانده و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی تایید می نماید و در مورد خسارت تاخیر تادیه با توجه به لایحه وکیل خواهان وارده به شماره 55/2324/4/67 و استرداد اعتراض با موافقت موکل در این قسمت پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد و اما در مورد نظر دادگاه در خصوص پرداخت مبلغی به عنوان هزینه تجدیدضمانت نامه (قضائی بانکی ) با توجه به مبهم و محمل بودن عبارات مندرج در دو برگ فتوکپی مستندخواهان مضبوط در پرونده بالاخص فتوکپی مورخ 15/4/66 که هزینه های قضائی در ارتباط با بدهی حقوق شرکت خواهان و تتمه آن قید واعلام گردیده است ضرورت داشته دادگاه رسما" با قید تاریخ و زمانی که شرکت خوانده حق درخواست تجدید ضمانت نامه را نداشته ومدت آن هزینه های مربوط را با عنایت به مقررات موضوعه مشخصا" استعلام و سپس اظهار نظر نماید لذا نظر دادگاه در این قسمت واجد ایراد قضائی است و پرونده را در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو اعاده نموده اند با وصول پرونده دادگاه رسیدگی های لازمه را بر اساس رای دیوان عالی کشور محول داشته وطی شماره 6/66/1276/9/68 هزینه های بانکی و قضائی مربوط به تجدید ضمانت نامه شماره 3012742 از تاریخ 5/9/1357 لغایت تاریخ آزاد شدن وجه ضمانت نامه مزبور را از بانک تجارت شعبه ولیعصر استعلام نموده و پاسخ واصله به موجب نامه شماره 1561/42410/10/68 بانک تجارت وارده به شماره 52284/10/68 چنین حاکی است 1 هزینه های قضائی برابر نامه شماره 15685/4/68 که قبلا" اعلام گردیده به مبلغ 980/840/2 ریال 2 جمع هزینه های کارمزد و تمدید ضمانت نامه مورد بحث از تاریخ 5/9/57 لغایت تاریخ آزاد شدن ضمانت نامه مزبور/013،656/4 ریال جمعا" بالغ بر993/494/7 ریال می باشد بنا به مراتب دادگاه با توجه به احکام قطعی شماره های 25524525/8/64 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران و ابرام آن احکام به موجب رای دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب خسارات دادرسی و نیز مستندا" به ماده 331 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی که مبنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است و براساس مفاد آن مواد قانونی هرکس بدون مجوز قانونی به طور عمدی یا غیرعمد نسبت به مال یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای شخص ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب و سبب ضرر و زیان دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد و نظر به اینکه مطالب و مغادیر و نیز مدافعات خوانده بشرح لوایح تقدیمی فاقد وجاهت قانونی بوده و موثر در مقام تشخیص نمی گردد و عنایت برای اخیر شماره 189/224/3/68 دیوان عالی کشور و ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدین وسیله رای به محکومیت خوانده به پرداخت وجه زیر : 1 الف : هزینه تمبر دادخواست و اوراق نسبت به محکوم به مبلغ 160/455 ریال ب : حق الوکاله آن از مرحله بدوی طبق آیین نامه 240/959/2 جمعا" به مبلغ 400/414/4 ریال 2 هزینه دستمزد پرداختی به کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/604/2 ریال 0 3 حق الوکاله مرحله فرجامی نسبت به محکوم به 696/183 ریال 0 4 حق الوکاله مرحله اجرائی مطابق آئین نامه 950/368/2ریال 0 5 هزینه تمدید ضمانت نامه قضائی و بانکی طبق نامه های شماره های 15685/4/156168/42410/10/68 بانک تجارت مبلغ 993/494/7 ریال و جمع کل ارقام مذکور کلا" بالغ بر039/066/18 ریال درحق خواهان صادر و اعلام می نماید0 و اما در مورد مطالبه بهره وخسارات تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل خواهان بشرح لایحه وارده به شماره 55/24 23/4/67استرداد اعتراض نموده است رای بر رد دعوی خواهان درمورد بهره و خسارات تاخیرتادیه به علت عدم جواز شرعی صادرمی گردد0
دادنامه در تاریخ 9/11/68 به محکوم علیه ابلاغ و در تاریخ 8/12/68دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تبادل لوایح وسیله دفتر شعبه انجام می شودلوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 10522/10/68فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان و مستدلا" مردوداعلام گردیده است و نظر به اینکه از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نیز اشکال موثری به نظر نمی رسد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا" ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
175
تاریخ تصویب :
1370/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :