جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 26/1/72
شماره : 30/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/3/70 آقای (ص ) و خانم (م )ساکنان تهران دادخواستی به طرفیت دفتر آستان قدس رضوی در تهران به خواسته مطالبه مبلغ دویست وده هزار تومان و ضرر و زیان متعلق به دادخواست به دفتر دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم نموده و با استناد به فتوکپی سند مالکیت اشتشهادیه و نظریه کارشناس در مقام تامین دلیل در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته اند بر اثر تخریب و نوسازی حد شرقی محل سکونت اینجانبان که فعلا" سه خانوار درآن زندگی می کنند شرکتهائی در دیوار ساختمان و سقف طبقات و خرابیهای دیگر به وجود آمده و بر اثر مسدود شدن جوی آب به وسیله نخاله های ساختمانی و تجمع آب در پشت ساختمان کف مهمانخانه طبقه هم کف رطوبت برداشته و چون خوانده به تذکرات ما توجه نکرده رسیدگی و جبران ضرر و زیان وارده تقاضا می شود میزان خواسته حداقل میزان خسارت است رسیدگی به موضوع به شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و پرونده به کلاسه 70/97 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی اخطار شده اند آقای ... وکیل دادگستری مقیم تهران به وکالت از طرف خوانده مداخله کرده مدارکی تقدیم داشته دادگاه با رسیدگی و جلب نظر کارشناس و تحصیل نظریه مشاور در تاریخ 17/6/71 ضمن استماع اظهارات وکیل خوانده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1250000 ریال اظهارنظر کرده و نسبت به مازاد از این مبلغ دعوی را غیر ثابت و مردود اعلام نموده است با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه وکیل خوانده بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 171697/8/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور17/6/71 دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 7/674 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پروند مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نمایند:

نظریه
نظریه مورخ 17/6/71 شعبه 13 دادگاه حقوقی یک تهران ابرازی در پرونده شماره 70/97با اشکال مواجه است و موقعیت تایید نداردزیرا اولا" وفق ماده 322 قانون مدنی هرگاه یک نفرسبب تلف مالی راایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا" اتلاف مستند به اوباشد ثانیا" بشرح مندرجات استشهادیه محلی مورخ 29/2/70 که خواهان به عنوان دلیل اثباتی مدعا ضمیمه دادخواست تقدیم کرده و به مندرجات آن ماخوذ می باشد تصریح گردیده (آب خیابان به علت نوسازی اوقافی واقع در خیابان شهید روانمهر بین چهارراه دانشگاه و ابوریحان پلاک 76 به وسیله مجریان ساختمان مسدود شده و به علت جمع شدن نخاله های ساختمان در پیاده رو مرتبا" آب جوی درپشت دیوارساختمان اینجانب جمع می شود به طوری که آب تمام سطح پیاده را در حدمنزل حقیر می گیرد000) بنا به مراتب و با عنایت به مدافعات وکیل خوانده و مدارک تقدیمی مشارالیه و با عنایت به مستفاد ازمقررات ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اینکه دلیلی براقوی بودن سبب از مباشر ارائه نشده دعوی متوجه پیمانکار مربوطه است و به مالک ملک و کارفرما توجه ندارند و لذا نظریه دادگاه مورد تایید قرار نمی گیرد و پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مرقوم اعاده می گردد

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1372/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :