×

در موردی که قضیه به کارشناس رجوع شده و فقط دو نفرازآنان حاضر واظهارعقیده نموده اندوحاکم دادگاه به استنادعقیده آن دونفرمنضمابه دلائل دیگر رای داده تخلف است

در موردی که قضیه به کارشناس رجوع شده و فقط دو نفرازآنان حاضر واظهارعقیده نموده اندوحاکم دادگاه به استنادعقیده آن دونفرمنضمابه دلائل دیگر رای داده تخلف است

در-موردی-که-قضیه-به-کارشناس-رجوع-شده-و-فقط-دو-نفرازآنان-حاضر-واظهارعقیده-نموده-اندوحاکم-دادگاه-به-استنادعقیده-آن-دونفرمنضمابه-دلائل-دیگر-رای-داده-تخلف-است-
471-درموردی که قضیه به کارشناس رجوع شده وفقط دونفرازآنان حاضر واظهارعقیده نموده اندوحاکم دادگاه به استنادعقیده آن دونفرمنضمابه دلائل دیگررای داده تخلف است چه ازآن جائیکه دادگاه امرراارجاع به کارشناس کرده معلوم می شودکه مدارک ودلائل موجوده کافی برای اثبات دعوی وختم رسیدگی ودرنظرش جلب نظرکارشناس ضرورت داشته وچون دونفراز کارشناسانی که دردادگاه حضوریافته اندباعدم حضوریک نفردیگرحق رسیدگی به موضوع واظهارنظررانداشته اندنمی بایستی حاکم دادگاه به رسیدگی آن دو نفرترتیب اثری داده باشدبلکه باعدم حضورهمه آنهااعم است ازاینکه هیچ کدام حاضرنشده باشندویابعضی ازآنهاحاضرنشده باشندمی بایست به جای کسانی که حضورنیافته انداشخاص دیگری برای رسیدگی تعیین گردند،بنابراین عمل دادگاه که رای دونفرازکارشناسان رادرصورتی که بطورقانونی جلسه رسیدگی آنان تشکیل نیافته منشاءاثرقرارداده برخلاف دستورقانونی بوده و استنادبه جهات ودلائل دیگرباسبق صدورقراررجوع به کارشناس که کاشف از لزوم وضرورت آن درنظردادگاه بوده وحاکی است ازاینکه جهات دیگرراکافی برای اثبات دعوی وصدوررای نمی دانسته رافع اشکال نخواهدبود.
حکم شماره 2924-14بهمن 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2924

تاریخ تصویب : 1318/12/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.