جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 12/12/70
شماره دادنامه : 673/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
اداره آموزش و پرورش رودبار دادخواستی به طرفیت آقای (ه) در تاریخ 15/2/70 به دادگاه حقوقی یک تاکستان تقدیم و آقای (ع ) به به نمایندگی اداره خواهان در دادگاه حاضر و توضیح داده است که خوانده به هنگام رسیدگی در جاده رشت با کامیون کمپرسی به علت تجاوز به سمت چپ با مینی بوس شماره 26182 عبور موقت تهران متعلق به ادراه آموزش و پرورش تصادف نموده که مبلغ پنج میلیون ریال خسارت وارد نموده فلذا به استنادماده 335 قانون مدنی ومواد1و2و3 قانون مسئولیت مدنی محکومیت وی را خواستارم 0 مرجع رسیدگی پس از کسب نظر آقای مشاور دادگاه و در غیاب خوانده نظر استنباطی خودرا بدین خلاصه اعلام داشته است با توجه به اینکه کارشناس رسمی میزان خسارت وارده به ماشین مینی بوس را مبلغ 000/300/4 ریال برآورده نموده و به این نظریه مصون از تعرض مانده علیهذا دادگاه در نظر دارد حکم به نفع خواهان تا میزان خسارت برآورد شده و در نظر کارشناس صادر و نسبت به زائد بر آن حکم به رد دعوی صادر نماید0 نظر استنباطی دادگاه به خوانده ابلاغ ومشارالیه لایحه اعتراضیه ارسال داشته که تحت شماره 5826/8/70 در دفتر دادگاه تاکستان ثبت گردیده و ضمیمه پرونده است و به هنگام شور قرائت خواهدشد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0

رای
نظر به اینکه نظریه استنباطی دادگاه در تاریخ 28/7/70 به خوانده ابلاغ و لایحه اعتراضی در خارج از موعد مقرر قانون تهیه و تقدیم وبه شماره 5826/8/70 ثبت دفتر گردیده دادگاه مجاز بوده راسا" مبادرت به اصدار رای نماید و در این قبیل موارد جلب نظر دیوان عالی کشور ضرورتی ندارد مقرر می شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
673
تاریخ تصویب :
1370/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :