×

درمحلی که کارشناسان رسمی راجع به قسمتی محدود به سه نفرباشند قرعه موضوعا منتفی است

درمحلی که کارشناسان رسمی راجع به قسمتی محدود به سه نفرباشند قرعه موضوعا منتفی است

درمحلی-که-کارشناسان-رسمی-راجع-به-قسمتی-محدود-به-سه-نفرباشند-قرعه-موضوعا-منتفی-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
472-درمحلی که کارشناسان رسمی راجع به قسمتی محدودبه سه نفرباشند دیگرکشیدن قرعه برای تعیین کارشناس درآن قسمت ازکارموضوعی نداشته و ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه بدون قرعه تعیین کارشناس نموده واردنیست
حکم شماره 3517وشماره 3527-30آبان 1322

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3517

تاریخ تصویب : 1322/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.