×

ایراد برامین دادگاه بخش به اینکه بجای تعیین یک نفراز کارشناسانی که برای افرازتعیین شده واستعفاداده اقدام به تعیین سه نفر کارشناس دیگرنموده واردنیست

ایراد برامین دادگاه بخش به اینکه بجای تعیین یک نفراز کارشناسانی که برای افرازتعیین شده واستعفاداده اقدام به تعیین سه نفر کارشناس دیگرنموده واردنیست

ایراد-برامین-دادگاه-بخش-به-اینکه-بجای-تعیین-یک-نفراز-کارشناسانی-که-برای-افرازتعیین-شده-واستعفاداده-اقدام-به-تعیین-سه-نفر-کارشناس-دیگرنموده-واردنیست-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
473-ایرادبرامین دادگاه بخش به اینکه بجای تعیین یک نفراز کارشناسانی که برای افرازتعیین شده واستعفاداده اقدام به تعیین سه نفر کارشناس دیگرنموده واردنیست زیرابادفاعی که نموده به اینکه عده اولیه بدون تودیع مبلغ گزافی خارج ازمعمول وحدمتعارف حاضربرای رسیدگی ودادن رای نبوده ودرعین حال یکی ازآنهااستعفاداده وچونپذیرفتن این تقاضابا مقررات وفق نمیداده مشارالیه قادربرانجام نبوده وازطرفی هم تعطیل کارو تعویق آن غیرجایزوبنظرخوداین اظهاررادرمعنی امتناع تلقی کرده وازاین نظربه تقاضای طرف مبادرت به انتخاب کارشناسان دیگرنموده است .
حکم شماره 3870-8اردیبهشت 1325

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3870

تاریخ تصویب : 1325/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.