×

درهیات کارشناسی چنانچه بعدازتسلیم گزارش دونفرازکارشناسان بعلت سبق اظهارنظرمردود ویکی ابقاء شود،انتخاب این یک نفردر درهیات مجدد بلامانع است

درهیات کارشناسی چنانچه بعدازتسلیم گزارش دونفرازکارشناسان بعلت سبق اظهارنظرمردود ویکی ابقاء شود،انتخاب این یک نفردر درهیات مجدد بلامانع است

درهیات-کارشناسی-چنانچه-بعدازتسلیم-گزارش-دونفرازکارشناسان-بعلت-سبق-اظهارنظرمردود-ویکی-ابقاء-شود،انتخاب-این-یک-نفردر-درهیات-مجدد-بلامانع-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
474-برحاکم دادگاه به سبب اینکه یک نفرازکارشناسانی که تعیین شده بودندابقاءودونفردیگررابعلت سبق اظهارعقیده وایرادمدعی ردنموده وبجای آنهادونفردیگرتعیین نموده درحالتی که عقیده جمعی آنان هم کتبا تقدیم شده بوده وهمان علتی که بنظراوموجب ردآن دونفرگردیده همان علت هم درموردکارشناس ابقاءشده اخیرابواسطه اظهارعقیده جمعی وجودپیداکرده است ایرادی واردنیست زیرامعلوم نیست کارشناسی که بعدازارجاع امر کارشناسی به اواظهارنظرکرده اوهم درحکم کارشناسی باشدکه قبل ازارجاع اظهارنظرنموده ومشمول ماده 446آئین دادرسی مدنی بوده تاحسب الفرض او هم ممنوع باشدوممکن است بنظرحاکم دادگاه اظهارنظرکتبی بعدازارجاع و قبل ازارجاع تفاوت داشته وبالاخره مسئله نظری است .
حکم شماره 4258-13اردیبهشت 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4258

تاریخ تصویب : 1327/02/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.