×

درهرامری که نیازبه اظهارنظرکارشناس باشد تعیین کارشناس بایستی یابارضایت طرفین بوده ویابه ترتیب قرعه بعمل آید

درهرامری که نیازبه اظهارنظرکارشناس باشد تعیین کارشناس بایستی یابارضایت طرفین بوده ویابه ترتیب قرعه بعمل آید

درهرامری-که-نیازبه-اظهارنظرکارشناس-باشد-تعیین-کارشناس-بایستی-یابارضایت-طرفین-بوده-ویابه-ترتیب-قرعه-بعمل-آید
رای محکمه عالی انتظامی قضات
475-درهرامری که حاجت بوجودکارشناس افتدتعیین کارشناس بایستی یابارضایت طرفین بوده ویابه ترتیب قرعه بعمل آیدوفوریت یاموقتی بودن دستوروهمچنین عدم حضورمدعی علیه درجلسه مقرره رافع این تکلیف نبوده و رعایت ننمودن این تکلیف تخلف است .
حکم شماره 4259-13اردیبهشت 1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4259

تاریخ تصویب : 1327/02/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.