جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


اداری استخدامی استخدام
شماره : 133588
مورخ :10/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
مطابق حکم صریح بند((ب ))قانون الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال 1368 کل کشور مصوب 10/2/1368 مجلس شورای اسلامی موضوع نیازی به اخذ مجوز ازهیات محترم وزیران ندارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 20

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133588
تاریخ تصویب :
1368/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :