جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


اداری استخدامی امتیاز کارکنان رزمنده
شماره : 94214
مورخ :27/10/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به ماده (13)تصویبنامه فوق الذکر که مقررداشته (این مصوبه ازتاریخ تصویب قابل اجرااست )مصوبه مذکور ازتاریخ تصویب لازم الاجرابوده وحکم آن به قبل ازتصویب (7/2/1367)تسری ندارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 24

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
94214
تاریخ تصویب :
1368/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :