جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


اداری استخدامی امتیازکارکنان رزمنده
شماره : 1563 5 م ج
مورخ : 2/11/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1 مطابق بند(1)مصوبه مزبور وصدر مصوبات شماره 96634 مورخ 10/12/1364 وشماره 128042/ ت 274 مورخ 18/4/1367 تصویبنامه های فوق الاشعارصرفا"ناظر به دستگاههای اجرایی ونهادهای انقلاب اسلامی و...بوده ودرمورد بخش خصوصی جاری نمی باشد.
2 باتوجه به اینکه دربند(1)تصویبنامه شماره 64330 ازجمله مشمولین مصوبه ،کارخانجات دارای مدیریت دولتی نیزذکرشده وکارخانجات مقدم به موجب رای هیات محترم 5 نفری موضوع ماده (2) متم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مندرج درنامه شماره 3622/10 مورخ 27/6/1368 وزارت صنایع ازشمول لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و...مصوب 24/3/1358 خارج گشته لذا مصوبات مذکور از تاریخ تصویب هیات مزبور به آن کارخانجات شمول نخواهدداشت .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 24

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1563
تاریخ تصویب :
1368/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :