جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


اداری استخدامی بازنشستگی
شماره : 80904
مورخ : 27/6/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه به موجب قسمت اخیررای شماره 67 مورخ 2/8/1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درموردلغو بخشنامه شماره 49194مورخ 2/12/1359 تقیید مندرج در ذیل بند 6 بخشنامه مزبور دررابطه با تایید مقامات مذکور درآن بند ابطال گردیده لذا پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری بگیرانی که به عللی درخارج ازکشور به سر می برند باارائه وکالتنامه تایید شده ازطرف سفارتخانه ذی ربط جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد.
طبعی است درصورتی که مطابق آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بازنشستگان مزبور محکوم به مجازات لازم الاجرا شوند مطابق رای هیات درمورد پرداخت حقوق ایشان اقدام خواهدشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 32

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80904
تاریخ تصویب :
1368/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :