جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ادارای استخدامی بازنشستگی
شماره : 77772
مورخ : 4/11/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
پرداخت حقوق بازنشستگی ،وظیفه ومستمری به وکیل قانونی بازنشستگان و وظیفه ومستمری بگیران حسب مورد دربندهای (5و6)بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/1359 تحت شرایطی تجویز گردیده است .
ضمنا"باتوجه به اینکه امکان مراجعه ماهیانه شخص بازنشسته عموما" به لحاظ کبرسن یا مسافرت خارج ازکشور متعسراست ودرمواردی گریزی از پرداخت حقوق وی ازطریق وکالت نمی شد دراین صورت موکول نمودن پرداخت به احراز حیات موکلین مزبور درموقع صدور پرداخت در وجه نمی باشد زیراعلی الاوصول موکلین مذکور معمربوده وامکان وقوع حادثه درفاصله تصدیق وکالتنامه درسفارت ایران و یا دفاتراسناد رسمی داخلی ومراجعه وکیل به ذی حسابی مربوط نیز وجود دارد.
لذامحروم نمودن مطلق بازنشستگان ازگرفتن وکیل برای دریافت حقوق نه بامفاد بخشنامه سازگاری دارد ونه باحقوق مدنی افراد مندرج درقانون مدنی موافق است خصوصا"آن که چنانچه وکیل بعد از فوت موکل اقدام نماید مسئولیت دارد ودستگاههای ذی ربط ممکن است برای جلوگیری ازمراجعه وکلا درزمان فوت موکل ترتیبی اتخاذ نمایند تاوکالتنامه درزمان عرفی مناسب تجدیدشود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 37

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
77772
تاریخ تصویب :
1368/11/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :