جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


اداری استخدامی تبدیل وضعیت
شماره : 60182
مورخ : 19/6/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باعنایت به اینکه مطابق بند(الف )ماده (14) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری یکی ازشرایط ورود به خدمت رسمی وزارتخانه هاو موسسات دولتی مشمول قاهنون مذکور نداشتن بیش از40 سال تمام است و سوابق خدمت دولتی افراد نیز باتوجه به ماده (34)همان قانون صرفا"پس از ورود به خدمت رسمی احتساب (وضعیت پایه وگروه )است لذا تبدیل وضعیت ازغیررسمی به رسمی افرادی که فاقد شرط سنی لازم جهت ورود به خدمت رسمی می باشند امکانپذیرنیست .(1)

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 39

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
60182
تاریخ تصویب :
1368/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :