جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 105072
مورخ : 22/1/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه در مصوبه مزبور بند(12)کلیه وزارتخانه هاو نهادهای انقلاب اسلامی وارگانهای دولتی مورد حکم قرار گرفته اند و باعنایت به اینکعه سازمان پلیس قضایی مطابق قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی و اجازه اجرای مقررات ...مصوب 14/2/1361 به وزارت کشور وابسته گردیده وسازمان زندانهادراجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشور به سازمان زندانهاواقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 زیر نظر شورای عالی قضایی وبه صورت سازمان اداره می گرددوکمیته امداد امام به موجب ماده (2)اساسنامه کمیته امدادامام خمینی مصوب 20/3/1366 که به تایید حضرت امام امت مدظله العالی نیز رسیده درزمره نهادهای انقلاب اسلامی تلقی می گرددلذامصوبه ناظر به دستگاههای مورداستعلام نیز می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 41

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105072
تاریخ تصویب :
1368/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :