جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 132708
مورخ : 28/1/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه بند(33)ازفصل سوم آیین نامه اختصاص 020/0 ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره 52122/ ت 318 مورخ 1/5/1367 درصورتی که محل سکونت کارمند دولت استیجاری نیز باشد مشمول مزایای مصوبه مزبور خواهدبود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 42

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
132708
تاریخ تصویب :
1368-01-28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :