جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 133780
مورخ : 28/1/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1) باتوجه به اینکه عبارت کارکنان دولت درمصوبه مورد حکم قرارگرفته وعبارت مزبور اطلاق داشته واعم ازرسمی وغیررسمی می باشد لذا تلفنهای موضوع مصوبه قابل واگذاری به کارکنان پیمانی قراردادی وخرید خدمت نیز می باشد.
2) باتوجه به تصریح بند(33)ازفصل سوم مصوبه مزبورتلفنهای موضوع مصوبه به کارکنانی که فاقد ملک مسکونی می باشند ومحل سکونت آنهااستیجاری می باشدقابل واگذاری خواهدبود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 43

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133780
تاریخ تصویب :
1368-01-28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :