جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 38586
مورخ :10/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
عطف به ماسبق گردیدن مصوبات منوط به تصریح است ومصوبه فوق الذکر حکم جهت عطف به ماسبق گردیدن مفاد تبصره (3) ماده (6) وجود ندارد لذا باقیمانده اقساط بدهی کارکنان دولت به سازمان ذی ربط (آب و برق وگاز) مشمول تبصره مزبور نمی گردد وتخفیف موضوع تبصره (1)ماده (9) نیز صرفا"راجع است به سود یا کارمزد باقیمانده اقساط بدهی کارکنان دولت به بانکها ، نه کلیه بدهی کارکنان دولت .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 48

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
38586
تاریخ تصویب :
1368/05/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :