جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره :1279 /الف ح
مورخ :2/6/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
هر چند درتبصره های (2و3) ماده (4) قانون نحوه ایجاد تسیهلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 1367 بانکها مکلف شده اندتسیهلات مورد نیاز جهت خرید،احداث ،تکمیل وتعمیر واحدهای مسکونی را دراختیار کارمندان دولت قراردهند لکن باعنایت به اینکه تعیین میزان تسهیلات اعطایی به هرمشتری براساس بند (6)ماده (20) عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ازوظایف بانک مرکزی است که بانک مزبور نیز با عنایت به تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 باید تصویب شوراپول واعتبار را که یکی ازارکان آن بانک است اخذ نماید.
علی هذاحد اکثر تعیین شده درماده (11) آئین اجرائی قانون نحوه ایجاد تسیهلات رفاهی برای کارکنان دولت منوط به تایید و پذیرش شورای پول واعتباراست ازطرفی صرفنظرازانکته قانونی منابع بانکی محدود می باشند وباتوجه به گزارشهای رئیس کل بانک مرکزی اعطای تسیهلات مزبور مشکل اجرایی نیز دارد علی هذا چنانچه تکلیف مندرج درتبصره های (2و3)ماده (4) قانون تسیهلات رفاهی لایطاق باشد تحقق پذیر نخواهدبود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 49

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1279
تاریخ تصویب :
1368/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :