جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 65548
مورخ : 3/8/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه درفصل سوم مصوبه مزبور مربوط به شرایط متقاضی ، کارکنان دولت مقید به کارکنان شاغل گردیده لذاشمول تسهیلات مصوبه به کارکنان بازنشسته به استثنای حکم مندرج دربند 27 فصل مذکور مستلزم تصویب درهیات محترم وزیران می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 53

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
65548
تاریخ تصویب :
1368-08-03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :