جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 74406
مورخ : 4/8/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه دربند(1)مصوبه مزبورمامورین به خدمات عمومی مورد حکم قرارگرفته وکارکنان شرکت واحداتوبوسرانی باتوجه به نوع فعالیت آنان ازمصادیق بارز مامورین به خدمات عمومی به شمار می آیند لذا مصوبه مزبور به کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی نیز شمول خواهدداشت .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 53

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
74406
تاریخ تصویب :
1368/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :