جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 101142
مورخ : 7/10/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی به موجب صدورآئین نامه اجرائی طرح اشتغال فارغ التحصیلان بیکارمصوب 1358 شورای انقلاب ومادعه (1)آن بخشی ازاستانداری می باشند.لذا کارکنان مراکز مزبور ازمصادیق بند(1)مصوبه می باشند.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 55

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
101142
تاریخ تصویب :
1368/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :