جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 1350147/م ن
مورخ : 30/10/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه فصل سوم مصوبه درارتباط با شرایط متقاضی به نحوی تنظیم گردیده که صرفا"کارکنان شاغل وبازنشسته بارعایت بند (37)تسهیلات مصوبه استفاده می نمایند وطبیعتا"کارکنان اسیر و مفقودالاثر ازشمول آن خارج می گردند لذا استفاده خانواده کارکنان اسیر و مفقودالاثر ازمفاد مصوبه مستلزم تصویب هیات محترم وزیران می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 55

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
50147
تاریخ تصویب :
1368-10-30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :