جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


اداری استخدامی تسهیلات رفاهی
شماره : 107894
مورخ : 18/11/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باعنایت به اینکه مطابق بندهای (4و7) فصل سوم آئین نامه مزبور،تسهیلات آن ناظربه کارکنان شاغل وبازنشسته دولت می باشدلذا درحال حاضراستفاده خانواده متوفی ازتسهیلات آئین نامه امکان پذیر نیست .لیکن طبیعی است چنانچه هیات محترم دولت باموضوع موافقت نموده ودرمصوبه لحاظ شودخانواده کارکنان مزبورنیزازمزایای آئین نامه بهره مندخواهندشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 56

16

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107894
تاریخ تصویب :
1368-11-18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :