جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 133198
مورخ : 22/1/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه دربند (و)تبصره مذکورممنوعیت هرگونه افزایش حقوق ودستمزد،مزایا ، فوق العاده ،هزینه هاوسایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستخدمین رسمی ،ثابت ،پیمانی وخریدخدمت دردستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکوردربند(الف )این تبصره مقیدبه آن گردیده که دستگاههای مزبوربه نحوی ازبودجه عمومی باکمک دولت استفاده نمایندعلی هذادرصورتی که آن سازمان ازبودجه عمومی وکمک دولت استفاده ننمایندمشمول ممنوعیت بند(و)نمی باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 56

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133198
تاریخ تصویب :
1368/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :