جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 14928
مورخ : 11/2/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه اینگونه افراددرسال 1366 کمترازشش ماه مندرج درتصویبنامه شماره 90530 مورخ 8/11/1363 واصلاحات بعدی آن اشتغال به کارداشته اندلذادرسال مزبوراستحقاق دریافت بن عیدی رانخواهند داشت .لکن باتوجه به بند(4)دستورالعمل شماره 3470 13م ن مورخ 23/9/1367 استحقاق دریافت بن مرحله چهارم رابه عنوان عیدی پایان سال 1367 دارامی باشند.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 57

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14928
تاریخ تصویب :
1368/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :