جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره :204/الف ح
مورخ : 20/2/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی به تصویب مجلسین سابق رسیده به نظرمی رسددرصورتی که صرفا"ماده (21)رادولت بخواهداصلاح نمایدمغایرت قانونی خواهدداشت .لکن باتوجه به اینکه دراساسنامه 10/6/1358 سازمان کهبه تجویزقسمت اخیرماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازان تامین اجتماعی به تصویب هیات دولت رسیده مقررگردیده آئین نامه استخدامی سازمان باپیشنهادهیات مدیره وتایید شورای عالی تامین اجتماعی وتصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشورقابل اجراخواهدبودوموضوع اضافه کارنیزجزیی ازاجزاء آئین نامه استخدامی تلقی می گرددلذااستقلالا"می توان به استنادماده (3)اساسنامه متنی تهیه ومیزان اضافه کارراافزایش داد.
درصورتی که سازمان اموراداری واستخدامی کشورباموضوع موافقت نداشته باشدباتوجه به اینکه هیات وزیران مرجع تصویب کننده اساسنامه بوده است می تواندمراتب رابه تصویب برساند.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 60

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
204
تاریخ تصویب :
1368/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :