جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


اداری واستخدامی حقوق ومزایا
شماره : 20148
مورخ :17/4/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه درزمینه مزبورمحدودیتی درمصوبه مذکور پیش بینی نگردیده لذاپرداخت 5%افزایش دستمزدتشویقی آموزشیاران موضوع ماده (12)بلامانع می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 62

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20148
تاریخ تصویب :
1368/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :