جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


اداری واستخدامی حقوق ومزایا
شماره : 36410
مورخ : 15/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظربه اینکه دربند(ج )ماده (4)اساسنامه سوادآموزی کارکنان دولت ونهادهای انقلاب اسلامی به طورعام جزء وظایف نهضت منظورشده ومواد (1و10) آئین نامه سوادآموزی کارکنان دولت بیسوادان دستگاههای اجرائی راعلی الاطلاق وفارغ ازنوع اشتغال موردحکم قرارداده وتکالیف مندرج درآئین نامه مزبورشامل کلیه کارکنان بیسواد دولت است لذا پرداخت پاداش به سوادآموزان روزمزدبلامانع است .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 62

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36410
تاریخ تصویب :
1368/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :