جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


اداری واستخدامی حقوق ومزایا
شماره : 39358
مورخ :17/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باعنایت به اینکه کارگران مزبورمطابق نامه شرکت مزبور 6 ماه اشتغال بکارموضوع تصویبنامه شماره 90530 مورخ 8/11/1363 راکه به موجب مصوبه شماره 89980/ت 712 مورخ 14/10/1367 تنفیذگردیده دارا می باشندلذالازم است نسبت به پرداخت بن عیدی کارگران مذکوراقدام شود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 63

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
39358
تاریخ تصویب :
1368/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :