جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره :33870
مورخ :23/5/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
نظربه اینکه مطابق قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق وفوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یادر مناطق اشغالی وجنگی باقی مانده اند به عائله تحت تکفل آنان مصوب 1360،به وزارتخانه هاو...اجاره داده شده حقوق وفوق العاده های مستمر کارکنان شاغل خودراکه سبب جنگ به اسارت دشمن درآمده پس ازاثبات موضوع وتایید آن توسط دستگاه ذی ربط به عائله تحت تکفل آنان با احراز هویت پرداخت نمایند.وباتوجه به اینکه قانون مزبور ناظربه کارخانجات متعلق به شرکتها،موسسات دولتی نیزمی باشد،علی هذا هر چند در فاصله زمانی مذکور حقوق ایشان راتعاون سپاه پرداخت نموده لکن سپاه وظیفه قانونی دراین امرنداشته ومطابق قانون مزبوراساسا" پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان موصوف وظیفه دستگاه متبوع مستخدم است و به همین جهت پرداخت مابه التفاوت مذکور در فاصله زمانی مورد نظر به عهده آن کارخانجات می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 64

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33870
تاریخ تصویب :
1368/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :