جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق و مزایا
شماره : 492/5 م ج
مورخ : 7/8/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
با توجه به اینکه مصوبه مزبور ناظربه مشمولین مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/1363 بوده و دربند(1)مصوبه اخیرالذکر یکی از شرایط لازم برای پرداخت عیدی ،دریافت حقوق و مزایا از بودجه جاری یا عمرانی ذکر گردیده لذا بن عیدی به کارکنان مورداستعلام تعلق نمی گیرد مع الوصف درصورتی که دستگاههایی که کارکنان مزبور شاغل درآن می باشند دارای اعتبارات خاصی باشند که مصرف آنها خارج از شمول مقررات عمومی دولت باشد می توان ازآن محل ویا همان منابعی که دستمزد پرداخت می شود به افراد مذکور مبلغی به عنوان پاداش نمود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 65

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
492
تاریخ تصویب :
1368/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :