جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 64250
مورخ : 5/9/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
هرچند درمصوبه فوق الذکر ترتیب خاصی برای زمان مقرر نشده است . مع الوصف طبق بند(1)تصویبنامه شمار 51292/ت 434مورخ 14/6/1366 هیات دولت ازتاریخ ابلاغ به دستگاههای اجرائی قابل اجرا می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 65

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64250
تاریخ تصویب :
1368/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :