جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق و مزایا
شماره : 85826
مورخ : 5/9/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
همانگونه که درتبصره های مزبور تصریح گردیده مفادآن در ارتباط باحقوق و فوق العاده شغل می باشد درصورتی که فوق العاده هاو مزایای دیگری نیزطبق ماده ( 39 ) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری به کارمندان تعلق می گیردو بند (الف ) مصوبه 54440/ت 421 مورخ 29/3/1368 هیات وزیران که به استناد ماده ( 8 ) لایحه قانونی حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 صادرشده باتوجه به ماده (1) لایحه قانونی مزبورناظر به اضافه کاروپرداختهای ماهیانه دیگر ازقبیل کمک هزینه عائله مندی ...نیز می باشد لذا تغایری بین مصوبه دولت وتبصره های (1 و 6 ) ماده ( 38 ) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری وجود ندارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 66

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85826
تاریخ تصویب :
1368/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :