جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 76378
مورخ : 14/9/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه آئین نامه مزبوردرجهت تشویق فعالیتهای کشاورزی روستایی ،عشایری درمراکز موضوع لایحه قانونی مربوط به ایجاد مراکز خدمات کشاورزی ،روستایی ،عشایری مصوب 14/3/1359 به تصویب رسیده و تحقق امر مذکور مستلزم استفاده ازنیروهای باتجربه وکارآمد می باشد و فوق العاده موضوع آئین نامه مزبور دقیقا" دراین راستابه کارکنان کشاورزی جاسک پرداخت می شده و ازطرفی تغییروضعیت جغرافیایی جاسک وتبدیل وضعیت آن ازنظر تقسیمات کشوری به شهرستان تغییری درامکانات و تسهیلات شهری واجتماعی شهرستان مزبور بوجود نیاورده لذا مناسب است جهت حل مشکل ازطرق مقتضی ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 اقدام شود.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 68

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
76378
تاریخ تصویب :
1368/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :