جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق و مزایا
شماره : 113370
مورخ : 18/10/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باعنایت به اینکه دربند(1)مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/1363 که برای پاداش سال 1367نیزلازم الاجرا است مقررشده ،به طور کلی آن تعداد از دستگاههای اجرائی که بیش از 075/0 بودجه آنها از محل اعتبارات منظور دربوجه عمومی دولت تامین شده است مجازند عیدی و پاداش سال کارکنان خود را پرداخت نمایند.لذا درصورتی که اعتبار دانشکده روابط بین الملل ازمحل بودجه وزارت امور خارجه تامین گردیده باشدافراد خرید خدمت شاغل دردانشکده درصورت داشتن شرایط مندرج دربند (3)مصوبه مستحق پاداش می باشند.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 71

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
113370
تاریخ تصویب :
1368/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :