جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 117704
مورخ : 5/12/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
موضوع مصوبه 84488/ت مورخ 17/10/1368 متضمن حکم جدیدی نبوده وباعنایت به لزوم پیگیری دعاوی خارج ازوقت اداری جنبه تاکید بر اجرای مصوبه 48634/ت 414 مورخ 29/5/1366 نسبت به کارکنان حائز شرایط دارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 71

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
117704
تاریخ تصویب :
1368/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :