جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 96944
مورخ :15/12/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه دربند (الف )تبصره مزبور پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین شاغل مرد منوط به آن است که همسر ایشان ازوزارتخانه هاو...وسایر موسسات وابسته به دولت که به نحوی از بودجه عمومی یاکمک دولت استفاده می نمایند حقوق دریافت ننمایندو نهضت ازمصادیق دستگاههای مندرج دربند (الف )می باشد لذا درحال حاضر به مستخدمین مورد استعلام کمک هزینه عائله مندی مندرج قابل پرداخت نبوده وتحقق آن نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 72

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96944
تاریخ تصویب :
1368/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :