جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 122978
مورخ : 24/12/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه مطابق بند(1)تصویبنامه شماره 121558/ت 1054 مورخ 14/12/1368 از مزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفا"فوق العاده شغل یامزایای شغل قابل احتساب برای اعطای پاداش پایان سال است .
لذا مواردی ازمزایای پرداختی به کارکنان خرید خدمت آن سازمان که به موجب مقررات عنوان فوق العاده شغل یامزایای شغل داشته باشد می تواننند درپاداش فوق الذکر منظور نمایند.
ضمنا"سایرمواردی که جزءحقوق باشد برای عیدی قابل احتساب است .

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 73

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
122978
تاریخ تصویب :
1368/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :