جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


اداری استخدامی ماموریت
شماره : 102672
مورخ : 8/11/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
1 بخشنامه مزبور ناظربه آن دسته از رزمندگان و جهادگران است که به استناد قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 30/11/1368 و بااستفاده از سهمیه موضوع ماده (2)قانون مزبور به مراکز آموزش عالی راه پیدا می نمایند مع الوصف چنانچه در مقررات استخدامی دستگاههای مشمول بخشنامه ،ماموریت آموزشی کارکنان لحاظ گردیده باشداستفاده کارکنانی باوجود شرایط مقرر در مقررات استخدامی یاد شده دریکی از مراکز آموزش عالی پذیرفته شده یامی شوند از مقررات اخیرالذکر بلامانع است .
2 آن دسته از رزمندگان وجهادگران بسیجی که باداشتن شرایط مقرر درماده (1)قانون فوق الاشعار بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور در مراکزآموزش عالی قبول شده اند مشمول بخشنامه مذکورمی باشند.
3 باتوجه به قانون تایید رشته های دانشگاهی آزاد اسلامی مصوب 1367 و باعنایت به اینکه دانشگاه آزاداسلامی درماده (5)قانون مصوب 30/11/1367 موردحکم قرار گرفته لذاآن دسته از رزمندگان وجهادگران واجد شرایطی که دردانشگاه یاد شده قبول شده اند مشمول تسهیلات فوق الذکر می گردند.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 78

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
102672
تاریخ تصویب :
1368/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :